اصفهان، سپاهان‌شهر، بلوار شاهد، خیابان خوارزمی ۴، کوچه آبان شرقی، ساختمان جامع
کدپستی: ۸۱۷۹۹۶۹۱۳۶

۰۳۱-۳۶۵۱۱۲۵۱

نقشه برداری و مطالعات حریم و بستر تالاب بیشه دالان بروجرد

1580804202_20180114_122223
1580804009_20180114_111016
1580804202_20180114_122223
1580804009_20180114_111016

کارفرما: شرکت آب منطقه ای لرستان

تاریخ شروع قرارداد: ۹۶/۱۰/۱۲

شرح مختصر :

ابتدا محدوده تالاب بیشه دالان نقشه برداری گردید سپس با توجه به عکس های قدیمی سال ۱۳۴۷ و قدیمی ترین تصاویر ماهواره ای و همچنین تصاویر ماهواره ای در سال های پر آبی با استفاده از مدل نمودن سه بعدی تالاب حریم ها مشخص گردید و با هم مقایسه شد و بهترین مرز به عنوان حریم تالاب تعیین گشت.