اصفهان، سپاهان‌شهر، بلوار شاهد، خیابان خوارزمی ۴، کوچه آبان شرقی، ساختمان جامع
کدپستی: ۸۱۷۹۹۶۹۱۳۶

۰۳۱-۳۶۵۱۱۲۵۱

۰۳۱-۳۶۵۱۱۲۵۰

مطالعات تهیه مدل هیدرولیکی کالیبره شبکه توزیع شهر قم

1580878853_Qom1
1581162535_1
1581162571_2
1580878853_Qom1
1581162535_1
1581162571_2

کارفرما: شرکت آب و فاضلاب استان قم

تاریخ شروع قرارداد: ۱۳۹۷/۰۹/۱۲

شرح مختصر:

مسئله نشت در سیستم‌های توزیع آب شهری هم از لحاظ اقتصادی، اجتماعی و هم از نظر تأثیرات زیست محیطی حائز اهمیت می‌باشد. بنابراین مقابله با آن امری لازم و اجتناب ناپذیر است. اﺗﻼف در ﺷﺒﮑﻪ‌ﻫﺎی ﺗﻮزﯾﻊ آب ﺷﻬﺮی ﻋﻤﺪﺗﺎً ﺑﺼﻮرت ﻧﺸﺖ از ﻟﻮﻟﻪ‌ﻫﺎ و اﺗﺼﺎﻻت اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﻣﯽ‌ﺗﻮاﻧﺪ ﺳﻬﻢ ﺑﺴﺰاﯾﯽ در ﮐﺎﻫﺶ ﻣﻨﺎﺑﻊ آب داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﮐﻤﺒﻮد ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﯽ، ﮐﻨﺘﺮل ﻫﺪررﻓﺖ آب ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﮐﺎﻫﺶ ﻧﺸﺖ ﺑه ﻮﺳﯿﻠﻪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻓﺸﺎر از اﻫﻤﯿﺖ ﺧﺎﺻﯽ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ.

به موجـب قرارداد فوق خدمات فنی و مطالعات مربوط جهت تهیه پیاده‌سازی مدل هیدرولیکی شبکه توزیع شهر قم در شرایط موجود، صحت‌سنجی مدل Water Gems، کالیبراسیون مدل، تحلیل هیدرولیکی و ارائه طرح اصلاح و توسعه شبکه شهر قم جهت توزیع عادلانه آب، فشار بهینه، مدیریت مصرف و بررسی میزان کلر باقی مانده با مدل Water Gems می‌باشد. 

شبکه توزیع شهر قم با حدود ۳۵۰۰۰۰ مشترک، طول شبکه ۲۵۰۰ کیلومتر، ۶۳ حلقه چاه، ۴۴ باب مخزن در مدار و مساحت حدود ۱۶۵۰۰ هکتار می‌باشد.

مشخصات فنی پروژه:

  • جمعیت: ۱۲۰۰۰۰۰ نفر
  • تعداد مشترک: ۳۵۰۰۰۰ مشترک
  • طول شبکه: ۲۵۰۰ کیلومتر
  • تعداد حلقه چاه: ۶۳ حلقه
  • تعداد مخازن در مدار: ۴۴ باب
  • مساحت محدوده طرح: ۱۶۵۰۰ هکتار