اصفهان، سپاهان‌شهر، بلوار شاهد، خیابان خوارزمی ۴، کوچه آبان شرقی، ساختمان جامع
کدپستی: ۸۱۷۹۹۶۹۱۳۶

۰۳۱-۳۶۵۱۱۲۵۱

مطالعات تهیه مدل هیدرولیکی کالیبره شبکه توزیع شهر قم

1580878853_Qom1
1581162535_1
1581162571_2
1580878853_Qom1
1581162535_1
1581162571_2

کارفرما: شرکت آب و فاضلاب استان قم

تاریخ شروع قرارداد: ۹۷/۰۹/۱۲

شرح مختصر :

مسئله نشت در سیستم های توزیع آب شهری هم از لحاظ اقتصادی، اجتماعی و هم از نظر تاثیرات زیست محیطی حائز اهمیت می باشد. بنابراین مقابله با آن امری لازم و اجتناب ناپذیر است. اﺗﻼف در ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎی ﺗﻮزﯾﻊ آب ﺷﻬﺮی ﻋﻤﺪﺗﺎ ﺑﺼﻮرت ﻧﺸﺖ از ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎ و اﺗﺼﺎﻻت اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺳﻬﻢ ﺑﺴﺰاﯾﯽ در ﮐﺎﻫﺶ ﻣﻨﺎﺑﻊ آب داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﮐﻤﺒﻮد ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﯽ، ﮐﻨﺘﺮل ﻫﺪر رﻓﺖ آب ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﮐﺎﻫﺶ ﻧﺸﺖ ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ ی ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻓﺸﺎر از اﻫﻤﯿﺖ ﺧﺎﺻﯽ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ. به موجـب قرارداد فوق خدمات فنی و مطالـعات مربـوط جهت تهیه پیاده سازی مدل هیدرولیکی شبکه توزیع شهر قم در شرایط موجود، صحت سنجی مدل Water Gems، کالیبراسیون مدل، تحلیل هیدرولیکی و ارائه طرح اصلاح و توسعه شبکه شهر قم جهت توزیع عادلانه آب، فشار بهینه، مدیریت مصرف و بررسی میزان کلر باقی مانده با مدل Water Gems می باشد. شبکه توزیع شهر قم با حدود ۳۵۰۰۰۰ مشترک، طول شبکه ۲۵۰۰ کیلومتر، ۶۳ حلقه چاه ، ۴۴ باب مخزن در مدار و مساحت حدود ۱۶۵۰۰ هکتار می باشد.

مشخصات فنی پروژه

جمعیت

۱۲۰۰۰۰۰ نفر

تعداد مشترک

۳۵۰۰۰۰

طول شبکه (کیلومتر)

۲۵۰۰

تعداد حلقه چاه

۶۳

تعداد مخازن در مدار

۴۴ باب

مساحت محدوده طرح

۱۶۵۰۰ هکتار