اصفهان، سپاهان‌شهر، بلوار شاهد، خیابان خوارزمی ۴، کوچه آبان شرقی، ساختمان جامع
کدپستی: ۸۱۷۹۹۶۹۱۳۶

۰۳۱-۳۶۵۱۱۲۵۱

مطالعات تعیین حریم و بستر ساماندهی رودخانه خشک و خشکرود

1578128592_1 085
1578128579_1 071
1578128592_1 085
1578128579_1 071

کارفرما: شرکت آب منطقه ای اصفهان

تاریخ شروع قرارداد: فروردین ۸۷

شرح مختصر :

انجام مطالعات فیزیوگرافی، هواشناسی و هیدرولوژی رودخانه های طرح و سپس محاسبه سیلاب ۲۵ ساله انجام شد سپس رودخانه های طرح در نرم افزار Hec Ras مدل شد و مقاطع عرضی رودخانه در فواصل ۵۰ متری بدست آمد و سپس حریم رودخانه تعیین گردید.