اصفهان، سپاهان‌شهر، بلوار شاهد، خیابان خوارزمی ۴، کوچه آبان شرقی، ساختمان جامع
کدپستی: ۸۱۷۹۹۶۹۱۳۶

۰۳۱-۳۶۵۱۱۲۵۱

مطالعات تعیین حد بستر و حریم رودخانه های اصفهان به طول ۶۰ کیلومتر

1581161690_ cisakht-901118 (1)
1581161690_ cisakht-901118
1581161721_3232
1581161690_ cisakht-901118 (1)
1581161690_ cisakht-901118
1581161721_3232

کارفرما: شرکت آب منطقه ای اصفهان

تاریخ شروع قرارداد: ۹۷/۰۱/۲۲

شرح مختصر :

انجام مطالعات فیزیوگرافی، هواشناسی و هیدرولوژی رودخانه های طرح و سپس محاسبه سیلاب ۲۵ ساله انجام شد سپس رودخانه های طرح در نرم افزار Hec Ras مدل شد و مقاطع عرضی رودخانه در فواصل ۵۰ متری بدست آمد و سپس حریم رودخانه تعیین گردید.