اصفهان، سپاهان‌شهر، بلوار شاهد، خیابان خوارزمی ۴، کوچه آبان شرقی، ساختمان جامع
کدپستی: ۸۱۷۹۹۶۹۱۳۶

۰۳۱-۳۶۵۱۱۲۵۱

طراحی فاز صفر تا ۲ تقاطع غیر همسطح میدان شهرداری ساوه

1574084235_5555
1574083475_4444
1574082646_3333
1574084235_5555
1574083475_4444
1574082646_3333

کارفرما: شهرداری ساوه

تاریخ شروع قرارداد: ۹۵/۱۱/۱۲

شرح مختصر :

طرح تقاطع دو سطحی شامل دو روگذر از بلوار آزادی آغاز و به بلوار سپاه (شمال) و بلوار استاد مطهری منتهی می شود، هم چنین دو زیرگذر که از بلوار شهید بهشتی و دیگری از بلوار استاد مطهری شروع شده و هر دو در بلوار آزادی خاتمه پیدا می کنند.

مشخصات فنی پروژه

نوع تقاطع

۲ سطحی (زیرگذر و روگذر)

نوع سازه روگذر

روگذر: پل با سیستم دال مجوف درجاریز و پای های تک ستونی

نوع سازه زیرگذر

سیستم دال مجوف درجاریز

دهانه ها

حدود ۳۰ تا ۴۴ متر