اصفهان، سپاهان‌شهر، بلوار شاهد، خیابان خوارزمی ۴، کوچه آبان شرقی، ساختمان جامع
کدپستی: ۸۱۷۹۹۶۹۱۳۶

۰۳۱-۳۶۵۱۱۲۵۱

۰۳۱-۳۶۵۱۱۲۵۰

شناسایی و مستندسازی مستحدثات واقع در بستر و حریم کمی و کیفی رودخانه‌های کرج و شاهرود

1578129624_GIS2
1578129654_GIS3
1578129624_GIS2
1578129654_GIS3

کارفرما: شرکت آب منطقه‌ای استان البرز

تاریخ شروع قرارداد: ۱۳۹۷/۰۴/۰۲

شرح مختصر:

  • انجام نقشه‌برداری و عکس‌برداری و فیلمبرداری از بستر و حریم رودخانه‌های کرج و شاهرود و سرشاخه‌های آن و تهیه عکس‌های اورتوفتو از محدوده مطالعاتی
  • تهیه نقشه‌های توپوگرافی
  • تهیه بانک اطلاعاتی ساخت و سازهای انجام شده در حریم کیفی رودخانه‌های مذکور در محیط GIS و مستندسازی آن
  • تدقیق نقشه‌های حد بستر و حریم کمی و کیفی
  • تهیه کاداستر اراضی موجود در بستر و حریم کیفی رودخانه‌های مورد مطالعه
  • جمع‌آوری اطلاعات در خصوص محیط زیست منطقه مورد مطالعه و همچنین بررسی نحوه تأمین آب و تخلیه پساب واحدهای موجود در حریم کیفی رودخانه‌