اصفهان، سپاهان‌شهر، بلوار شاهد، خیابان خوارزمی ۴، کوچه آبان شرقی، ساختمان جامع
کدپستی: ۸۱۷۹۹۶۹۱۳۶

۰۳۱-۳۶۵۱۱۲۵۱

شناسایی و مستند سازی مستحدثات واقع در بستر و حریم کمی و کیفی رودخانه های کرج و شاهرود

1578129624_GIS2
1578129654_GIS3
1578129624_GIS2
1578129654_GIS3

کارفرما: شرکت آب منطقه ای البرز

تاریخ شروع قرارداد: تیر ۹۷

شرح مختصر :

- انجام نقشه برداری و عکس برداری و فیلمبرداری از بستر و حریم رودخانه های کرج و شاهرود و سرشاخه های آن و تهیه عکس های اورتوفتو از محدوده مطالعاتی - تهیه نقشه های توپوگرافی - تهیه بانک اطلاعاتی ساخت و سازهای انجام شده در حریم کیفی رودخانه های مذکور در محیط GIS و مستندسازی آن - تدقیق نقشه های حد بستر و حریم کمی و کیفی - تهیه کاداستر اراضی موجود در بستر و حریم کیفی رودخانه های مورد مطالعه - جمع آوری اطلاعات در خصوص محیط زیست منطقه مورد مطالعه و همچنین بررسی نحوه تأمین آب و تخلیه پساب واحدهای موجود در حریم کیفی رودخانه