اصفهان، سپاهان‌شهر، بلوار شاهد، خیابان خوارزمی ۴، کوچه آبان شرقی، ساختمان جامع
کدپستی: ۸۱۷۹۹۶۹۱۳۶

۰۳۱-۳۶۵۱۱۲۵۱

شبکه جمع آوری فاضلاب و تصفیه خانه شهر سی سخت

1581161690_ cisakht-901118 (1)
1581161690_ cisakht-901118
1581161721_3232
1581161690_ cisakht-901118 (1)
1581161690_ cisakht-901118
1581161721_3232

کارفرما: شرکت آب و فاضلاب کهگیلویه و بویراحمد

تاریخ شروع قرارداد: ۷۸/۲/۷

شرح مختصر :

به موجـب قرارداد فوق خدمات فنی مربـوط به انجام مطالعات شبکه جمع آوری فاضلاب و تصفیه خانه شهر سی سخت به این مشاور محول گردیده است.

مشخصات فنی پروژه

جمعیت انتهای دوره طرح

۱۰۹۰۰ نفر

طول کل شبکه جمع آوری فاضلاب

۴۳ کیلومتر

هزینه اجرای شبکه فاضلاب و خط انتقال

۴۲۰۰۰ میلیون ریال

سیستم تصفیه فاضلاب

لجن فعال (هوادهی گسترده)

ظرفیت تصفیه خانه در انتهای طرح

۲۲۰۰متر مکعب بر روز

هزینه اجرای تصفیه خانه

۳۹۰۰۰ میلیون ریال

حداکثر دبی خروجی به تصفیه خانه در انتهای طرح

۶۷۷۰ متر مکعب بر روز