اصفهان، سپاهان‌شهر، بلوار شاهد، خیابان خوارزمی ۴، کوچه آبان شرقی، ساختمان جامع
کدپستی: ۸۱۷۹۹۶۹۱۳۶

۰۳۱-۳۶۵۱۱۲۵۱

تاسیسات آب و فاضلاب و پسماندهای صنعتی و بهداشتی فولاد مبارکه

کارفرما: شرکت فولاد مبارکه اصفهان

تاریخ شروع قرارداد: ۹۱/۰۵/۲۵

شرح مختصر :

به موجـب قرارداد فوق خدمات فنی و مطالـعات مربـوط به بهینه سازی تصفیه خانه پساب موجود و مشاوره در خصوص توسعه تصفیه خانه پساب مجتمع فولاد مبارکه در قالب ۵ دستور کار به این مشاور محول گردیده است. موضوع قرارداد عبارتست از استفاده از خدمات مهندسی مشاور در زمینه مطالعات و تهیه طرح های مربوط به مراحل اول و دوم پروژه های تاسیسات آب و فاضلاب و پسماندهای صنعتی و بهداشتی در شرکت فولاد مبارکه و ناحیه سبا که با توجه به ماهیت کار در هر مورد طی یک قرارداد و تحت عنوان دستور کار از طرف کارفرما به مهندس مشاور ارجاع گردید.

مشخصات فنی پروژه

دستور کار اول

بررسی طرح های مطالعاتی در خصوص بهینه سازی تصفیه خانه پساب موجود

دستور کار دوم

طراحی و انجام محاسبات سیوسل جهت استقرار سازه جدید جرثقیل و طراحی سیستم برق و کنترل جرثقیل ها و تهیه اسناد مناقصه

دستور کار سوم

ارائه طرح شبکه لوله GRP آب صنعتی جهت جایگزینی شبکه موجود روی پایپ رک ها در ناحیه نورد سرد و تهیه اسناد مناقصه

دستور کار چهارم

تعویض رینگ آب صنعتی واحد گندله سازی

دستور کار پنجم

جمع آوری اطلاعات و مطالعه دقیق عوامل تشکیل دهنده و تشدید کننده بخار آب و انجام محاسبات مربوط به فضای کارگاه شامل نقشه های سازه، تجهیزات و موانع کارگاهی و دریچه های ورود و خروج هوا و ارائه گزارش