عنوان پروژهتاریخ قراردادکارفرما
نظارت کارگاهی بر عملیات صحرایی و آزمایشگاهی ژئوتکنیک مخازن، ایستگاه پمپاژ، تصفیه خانه و خطوط انتقال طرح انتقال آب به شهرها و روستاهاي بوئین میاندشت، فریدن، چادگان و ۹ روستاي فریدونشهر۱۳۹۸/۰۸شرکت آب منطقه‌اي استان اصفهان