> سوابق اجرایی > پروژه های شاخص > نظارت عالیه وکارگاهی بر عملیات صحرایی و آزمایشگاهی ژئوتکنیک سد دم چنار

نظارت عالیه و کارگاهی بر عملیات صحرایی و آزمایشگاهی ژئوتکنیک سد دم چنار و سر چنار

توضیحات برای عکس ثبت نشده
توضیحات برای عکس ثبت نشده
توضیحات برای عکس ثبت نشده
توضیحات برای عکس ثبت نشده

کارفرما: شرکت آب منطقه ای استان کهگیلویه و بویراحمد

تاریخ شروع قرارداد: ۸۶/۱۲/۱۴

مشخصات فنی پروژه