> سوابق اجرایی > پروژه های شاخص > شبکه جمع آوری فاضلاب و تصفیه خانه شهر سی سخت

شبکه جمع آوری فاضلاب و تصفیه خانه شهر سی سخت

توضیحات برای عکس ثبت نشده
توضیحات برای عکس ثبت نشده

کارفرما: شرکت آب و فاضلاب کهگیلویه و بویراحمد

تاریخ شروع قرارداد: ۷۸/۲/۷


شرح مختصر:

به موجـب قرارداد فوق خدمات فنی مربـوط به انجام مطالعات شبکه جمع آوری فاضلاب و تصفیه خانه شهر سی سخت به این مشاور محول گردیده است.

مشخصات فنی پروژه