> سوابق اجرایی > پروژه های شاخص > نظارت عالیه و کارگاهی ایستگاه پمپاژ تصفیه خانه فاضلاب حصه و دارک

نظارت عالیه و کارگاهی ایستگاه پمپاژ تصفیه خانه فاضلاب حصه و دارک

توضیحات برای عکس ثبت نشده
توضیحات برای عکس ثبت نشده
توضیحات برای عکس ثبت نشده
توضیحات برای عکس ثبت نشده
توضیحات برای عکس ثبت نشده
توضیحات برای عکس ثبت نشده
توضیحات برای عکس ثبت نشده
توضیحات برای عکس ثبت نشده
توضیحات برای عکس ثبت نشده

کارفرما: شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان

تاریخ شروع قرارداد: ۹۲/۱۲/۰۳


شرح مختصر:

به موجـب قرارداد فوق خدمات مهندسی شامل نظارت عالیه و کارگاهی پروژه عملیات اجرایی احداث ایستگاه پمپاژ فاضلاب حصه و دارک واقع در تصفیه خانه شمال اصفهان به این مشاور محول گردیده است.
در این طرح یک ایستگاه پمپاژ فاضلاب، جهت انتقال فاضلاب در محل تصفیه خانه شمال اصفهان که در عمق ۱۲ متری زمین منتقل شده است طراحی و اجرا گردید. در این طرح یک دستگاه آشغالگیر مکانیکی به ارتفاع ۱۷ متر طراحی و اجرا گردید. این آشغالگیر برای اولین بار به این ارتفاع در خاورمیانه اجرا و شروع به کار گردید. خروجی این ایستگاه پمپاژ به تصفیه خانه شمال اصفهان منتهی می شود.

مشخصات فنی پروژه