> سوابق اجرایی > پروژه های شاخص > مطالعات طرح ارتقاء و توسعه تصفیه خانه فاضلاب جنوب اصفهان

مطالعات طرح ارتقاء و توسعه تصفیه خانه فاضلاب جنوب اصفهان

توضیحات برای عکس ثبت نشده
توضیحات برای عکس ثبت نشده

کارفرما: شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان

تاریخ شروع قرارداد: ۹۸/۴/۳۰


شرح مختصر:

به موجـب قرارداد فوق خدمات فنی و مطالـعات مربـوط به انجام مطالعات طرح ارتقاء و توسعه تصفیه خانه فاضلاب جنوب اصفهان به این مشاور محول گردیده است. هدف از انجام مطالعات طرح ارتقاء و توسعه تصفیه خانه فاضلاب نوب اصفهان برای پذیرش فاضلاب قسمتی از شهر اصفهان و کلیه مناطقی که می تواند تحت پوشش تصفیه خانه فاضلاب جنوب قرار گیرد با استفاده حداکثری از تاسیسات و تجهیزات فعلی و موجود تصفیه خانه جنوب بر اساس آخرین ضوابط و استاندارد های زیست محیطی، فنی و آخرین تکنولوژی و فن آوری روز دنیا می باشد. این مطالعات شامل مرحله اول و دوم می باشد که خدمات مطالعات مرحله اول شامل تعیین مبانی طرح توسعه تصفیه خانه محدوده مطالعاتی از قبیل بررسی و تعیین خصوصیات پارامترهای محیطی، پیش بینی جمعیت، سرانه آب وتولید فاضلاب و نشتاب، بررسی وتجزیه وتحلیل و تهیه گزارش وضعیت موجود تصفیه خانه از لحاظ فرایندی، سازه ای و هیدرولیکی، تولید بو و کنترل آن، بررسی و ارتقاء گزینه های کمی و کیفی و توسعه تصفیه خانه، تعیین درجه تصفیه مورد نیاز با نظر کار فرما، بررسی ضرورت ارتقاء وتوسعه تصفیه خانه و انتخاب گزینه برتر، نحوه استفاده مجدد از پساب و مدیریت لجن وخدمات مطالعات مرحله دوم شامل ارائه گزارش حاوی اطلاعاتی از قبیل تهیه لیست تجهیزات الکترو مکانیکال، تهیه نقشه پروفیل هیدرولیکی واحد های تصفیه خانه، تهیه دیاگرام جریان و نقشه های P & ID می باشد.

مشخصات فنی پروژه