> سوابق اجرایی > پروژه های شاخص > تاسیسات آب و فاضلاب و پسماندهای صنعتی و بهداشتی فولاد مبارکه

تاسیسات آب و فاضلاب و پسماندهای صنعتی و بهداشتی فولاد مبارکه

کارفرما: شرکت فولاد مبارکه اصفهان

تاریخ شروع قرارداد: ۹۱/۰۵/۲۵


شرح مختصر:

به موجـب قرارداد فوق خدمات فنی و مطالـعات مربـوط به بهینه سازی تصفیه خانه پساب موجود و مشاوره در خصوص توسعه تصفیه خانه پساب مجتمع فولاد مبارکه در قالب ۵ دستور کار به این مشاور محول گردیده است.
موضوع قرارداد عبارتست از استفاده از خدمات مهندسی مشاور در زمینه مطالعات و تهیه طرح های مربوط به مراحل اول و دوم پروژه های تاسیسات آب و فاضلاب و پسماندهای صنعتی و بهداشتی در شرکت فولاد مبارکه و ناحیه سبا که با توجه به ماهیت کار در هر مورد طی یک قرارداد و تحت عنوان دستور کار از طرف کارفرما به مهندس مشاور ارجاع گردید.

مشخصات فنی پروژه