> سوابق اجرایی > پروژه های شاخص > تامین و انتقال آب شهرهای دهلران، موسیان، روستا ها و صنایع

تامین و انتقال آب شهرهای دهلران، موسیان، روستا ها و صنایع

توضیحات برای عکس ثبت نشده
توضیحات برای عکس ثبت نشده
توضیحات برای عکس ثبت نشده
توضیحات برای عکس ثبت نشده

کارفرما: شرکت آب منطقه ای استان ایلام

تاریخ شروع قرارداد: ۸۶/۲/۲۶


شرح مختصر:

به موجـب قرارداد فوق خدمات فنی و مطالـعات مربـوط به انجام مطالعات طرح تامین آب شهرهای دهلران، موسیان، مجتمع روستائی تابعه و صنایع کوچک و بزرگ به این مشاور محول گردیده است. هدف از انجام این طرح مطالعات آبگیری از کانال دشت عباس، تصفیه و انتقال آب به شهرهای دهلران و موسیان با اهداف زیر مورد بررسی قرار گرفته است:
۱- تامین آب شهرهای دهلران و موسیان.
۲- تامین آب مجتمعهای روستایی تابعه مسیر.
۳- تامین آب شرب کارکنان وپرسنل صنایع کوچک و بزرگ در این منطقه می باشد.
این طرح شامل ۶۰ کیلومتر خط انتقال با اقطار ۳۰۰ تا ۱۰۰۰ میلیمتر، ۱۲ باب ایستگاه پمپاژ و دبی حداکثر روزانه ۸۹۷/۵ لیتر بر ثانیه می باشد.
اهداف: طراحی خط انتقال آب شهرهای دهلران، موسیان و روستاهای تابعه - طراحی تصفیه خانه آب شهرهای و روستاهای واقع در مسیر - طراحی مخازن و ایستگاه پمپاژ های مسیر

مشخصات فنی پروژه