> سوابق اجرایی > پروژه های شاخص > بررسی روش های کاهش تلفات آب در شبکه توزیع سلفچگان و ارائه راهکار

بررسی روش های کاهش تلفات آب در شبکه توزیع سلفچگان و ارائه راهکار های اجرایی مناسب

توضیحات برای عکس ثبت نشده
توضیحات برای عکس ثبت نشده
توضیحات برای عکس ثبت نشده
توضیحات برای عکس ثبت نشده
توضیحات برای عکس ثبت نشده

کارفرما: شرکت آب و فاضلاب استان قم

تاریخ شروع قرارداد: ۹۶/۰۷/۲۶


شرح مختصر:

به موجـب قرارداد فوق به موجـب قرارداد فی مابین خدمات فنی و مطالـعات مربـوط به بررسی روشهای کاهش تلفات آب در شبکه توزیع شهر سلفچگان و ارائه راهکارهای اجرایی مناسب، پس از بررسی وضع موجود شهر سلفچگان و انجام پیمایشات میدانی کلیه مشترکین، بررسی های مقدماتی و آماده سازی زمینه مطالعات، ارزیابی شرایط عمومی سیستم تولید، جمع آوری و تهیه نقشه های پایه، شبکه و تاسیسات، مطالعات مربوط به بخش مشترکین و تلفات ظاهری شامل خطاهای مدیریتی و بهره برداری، انسانی، ابزار اندازه گیری و مصارف غیر مجاز اندازه گیری ، تحلیل حداقل جریان شبانه شبکه شامل نشت زمینه، نشت های گزارش نشده، نشت شیرآلات، مخزن و خط انتقال، عملیات فشار سنجی، مطالعات مربوط به سیستم تولید و توزیع آب و تلفات واقعی و در نهایت جمع بندی نتایج مطالعات و اندازه گیری ها و تکمیل فرم بالانس آب به روش IWA و تعیین محل دقیق تلفات واقعی پرداخته می شود.

مشخصات فنی پروژه