> سوابق اجرایی > پروژه های شاخص > مطالعات بستر و حریم رودخانه های تاسران کبودرآهنگ و دمق رزن همدان

مطالعات بستر و حریم رودخانه های تاسران کبودرآهنگ و دمق رزن همدان

توضیحات برای عکس ثبت نشده
توضیحات برای عکس ثبت نشده

کارفرما: شرکت آب منطقه ای همدان

تاریخ شروع قرارداد: ۹۳/۰۳/۰۱


شرح مختصر:

انجام مطالعات فیزیوگرافی، هواشناسی و هیدرولوژی رودخانه های طرح و سپس محاسبه سیلاب ۲۵ ساله انجام شد سپس رودخانه های طرح در نرم افزار Hec Ras مدل شد و مقاطع عرضی رودخانه در فواصل ۵۰ متری بدست آمد و سپس حریم رودخانه تعیین گردید.