> سوابق اجرایی > پروژه های شاخص > مطالعات ساماندهی ۱۴ رودخانه غرب استان مازندران

مطالعات ساماندهی ۱۴ رودخانه غرب استان مازندران

توضیحات برای عکس ثبت نشده
توضیحات برای عکس ثبت نشده
توضیحات برای عکس ثبت نشده
توضیحات برای عکس ثبت نشده

کارفرما: شرکت آب منطقه ای مازندران

تاریخ شروع قرارداد: ۹۱/۰۴/۲۴


شرح مختصر:

بررسی دقیق مسیرهای رودخانه ها و بررسی مشکلات موجود در هر قسمت و متناسب با شکل طرح ساماندهی رودخانه ها طراحی گردید که شامل دیوار، ریپ رپ و ... می باشد.