> سوابق اجرایی > پروژه های شاخص > مطالعات تعیین حد بستر و حریم رودخانه های اصفهان به طول ۶۰ کیلومتر

مطالعات تعیین حد بستر و حریم رودخانه های اصفهان به طول ۶۰ کیلومتر

توضیحات برای عکس ثبت نشده
توضیحات برای عکس ثبت نشده
توضیحات برای عکس ثبت نشده
توضیحات برای عکس ثبت نشده
توضیحات برای عکس ثبت نشده
توضیحات برای عکس ثبت نشده

کارفرما: شرکت آب منطقه ای اصفهان

تاریخ شروع قرارداد: ۹۷/۰۱/۲۲


شرح مختصر:

انجام مطالعات فیزیوگرافی، هواشناسی و هیدرولوژی رودخانه های طرح و سپس محاسبه سیلاب ۲۵ ساله انجام شد سپس رودخانه های طرح در نرم افزار Hec Ras مدل شد و مقاطع عرضی رودخانه در فواصل ۵۰ متری بدست آمد و سپس حریم رودخانه تعیین گردید.