> سوابق اجرایی > پروژه های شاخص > نقشه برداری و مطالعات تعیین حریم و بستر رودخانه اسفرجان

نقشه برداری و مطالعات تعیین حریم و بستر رودخانه اسفرجان به طول ۵۰ کیلومتر و مطالعات ساماندهی

توضیحات برای عکس ثبت نشده
توضیحات برای عکس ثبت نشده

کارفرما: شرکت آب منطقه ای اصفهان

تاریخ شروع قرارداد: ۸۹/۱۰/۲۲


شرح مختصر:

انجام مطالعات فیزیوگرافی، هواشناسی و هیدرولوژی رودخانه های طرح و سپس محاسبه سیلاب ۲۵ ساله انجام شد سپس رودخانه های طرح در نرم افزار Hec Ras مدل شد و مقاطع عرضی رودخانه در فواصل ۵۰ متری بدست آمد و سپس حریم رودخانه تعیین گردید.