> سوابق اجرایی > پروژه های شاخص
توضیحات برای عکس ثبت نشده
توضیحات برای عکس ثبت نشده
توضیحات برای عکس ثبت نشده
توضیحات برای عکس ثبت نشده
توضیحات برای عکس ثبت نشده
مطالعات بستر و حریم رودخانه های تاسران کبودرآهنگ و دمق رزن همدان

مطالعات بستر و حریم رودخانه های تاسران کبودرآهنگ و دمق رزن همدان

انجام مطالعات فیزیوگرافی، هواشناسی و هیدرولوژی رودخانه های طرح و سپس محاسبه سیلاب ۲۵ ساله انجام شد سپس ...

مطالعات ساماندهی 14 رودخانه غرب استان مازندران

مطالعات ساماندهی ۱۴ رودخانه غرب استان مازندران

بررسی دقیق مسیرهای رودخانه ها و بررسی مشکلات موجود در هر قسمت و متناسب با شکل طرح ساماندهی رودخانه ها ...

مطالعات تعیین حد بستر و حریم رودخانه های اصفهان به طول 60 کیلومتر

مطالعات تعیین حد بستر و حریم رودخانه های اصفهان به طول ۶۰ کیلومتر

انجام مطالعات فیزیوگرافی، هواشناسی و هیدرولوژی رودخانه های طرح و سپس محاسبه سیلاب ۲۵ ساله انجام شد سپس
...

نقشه برداری و مطالعات تعیین حریم و بستر رودخانه اسفرجان به طول 50 کیلومتر و مطالعات ساماندهی

نقشه برداری و مطالعات تعیین حریم و بستر رودخانه اسفرجان به طول ۵۰ کیلومتر و مطالعات ساماندهی

انجام مطالعات فیزیوگرافی، هواشناسی و هیدرولوژی رودخانه های طرح و سپس محاسبه سیلاب ۲۵ ساله انجام شد سپس
...

نقشه برداری و مطالعات حریم و بستر تالاب بیشه دالان بروجرد

نقشه برداری و مطالعات حریم و بستر تالاب بیشه دالان بروجرد

ابتدا محدوده تالاب بیشه دالان نقشه برداری گردید سپس با توجه به عکس های قدیمی سال ۱۳۴۷ و قدیمی ترین تصاویر
...

شناسایی و مستند سازی مستحدثات واقع در بستر و حریم کمی و کیفی رودخانه های کرج و شاهرود

شناسایی و مستند سازی مستحدثات واقع در بستر و حریم کمی و کیفی رودخانه های کرج و شاهرود

- انجام نقشه برداری و عکس برداری و فیلمبرداری از بستر و حریم رودخانه های کرج و شاهرود و سرشاخه های آن و تهیه
...

امور مهندسی رودخانه 1

مطالعات تعیین حریم و بستر ساماندهی رودخانه خشک و خشکرود

انجام مطالعات فیزیوگرافی، هواشناسی و هیدرولوژی رودخانه های طرح و سپس محاسبه سیلاب ۲۵ ساله انجام شد سپس
...

متاسفانه برای فیلتر شما مطلبی یافت نشد


لطفا محدودیت فیلتر خود را تغییر دهید.