> سوابق اجرایی > حوزه های فعالیت > امور نقشه برداری

امور نقشه‌ برداری

مطالعات تخصصی و نظارت بر پروژه های نقشه برداری

بخش نقشه برداری مهندسین مشاور جامع کار سپاهان از ابتدای تاسیس مشغول فعالیت در تمامی زمینه های نقشه برداری بوده است و با توجه به سوابق در این زمینه و نیروهای متخصص وتجهیزات پیشرفته در زمینه نقشه برداری ، موفق به اخذ پایه ی ۱ تخصص نقشه برداری شده است.


این مهندسین مشاور آمادگی دارد در زمینه های ذیل ارائه خدمات نماید:

۱. تهیه نقشه های توپوگرافی منطقه ای، شهری و مسیرها در کلیه مقیاسها اعم از مقیاسهای اجرائی (نقشه های ۱:۱۰۰، ۱:۲۰۰، ۱:۵۰۰ و نقشه های ASBUILT) و مقیاسهای مطالعاتی (۱:۱۰۰۰، ۱:۲۰۰۰ و ... ).
۲. تهیه نقشه های کاداستر شهری وغیرشهری.
۳. تهیه نقشه معابر و تقاطع های شهری
۴. نقشه برداری خطوط آب و خطوط انتقال نیرو.
۵. تهیه پروفیل طولی ،عرضی وپلان مسیر راه ها اعم از راه های جاده ای و ریلی
۶. ترازیابی اجرایی درکلیه پروژه های عمرانی
۷. نقشه برداری پلهای بزرگ
۸. نقشه برداری تونل ومعادن ،سد.
۹. اﻧﺠﺎم ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺗﺼﻮﯾﺮﺑﺮداری ﻫﻮاﯾﯽ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﭘﺮﻧﺪه ﻫﺎی ﺑﺪون ﺳﺮﻧﺸﯿﻦ (ﭘﻬﭙﺎد)
۱۰. تهیه مقاطع عرضی از رودخانه
۱۱. نقشه برداری از تاسیسات زیر زمینی
۱۲. نظارت نقشه برداری پروژه های عمرانی

برای مشاهده پروژه های شاخص این بخش کلیک کنید

خلاصه سوابق مشاور در امور نقشه برداری

Icon

مطالعات تخصصی