> فرصت های شغلی > درخواست ویرایش فرم استخدام

فرم زیر برای ارسال درخواست ویرایش فرم استخدامی شما می‌باشد. در صورت تایید در خواست شما دسترسی به فرم استخدام برای شما فعال می‌گردد.
همچنین از طریق این فرم مشکلات فنی، ایده‌‌ها، پیشنهادات و انتقادات خود را از مسیر استخدامی جامع کار سپاهان برای ما ارسال نمایید.


لطفا به زبان فارسی وارد نمایید
توضیحات برای عکس ثبت نشده توضیحات برای عکس ثبت نشده
توضیحات برای عکس ثبت نشده