> گواهی‌ نامه‌ ها و تقدیرنامه‌ ها > گواهی‌نامه‌ها
توضیحات برای عکس ثبت نشده
توضیحات برای عکس ثبت نشده
توضیحات برای عکس ثبت نشده
توضیحات برای عکس ثبت نشده
توضیحات برای عکس ثبت نشده

گواهی نامه‌ها

 سوابق أخذ گواهینامه‌‌ها در شرکت مهندسین مشاور جامع کار سپاهان بیش از ۱۰ سال است.
این شرکت مشاور پس از أخذ اولین گواهی‌نامه (سیستم مـــدیریت کیفیت (ISO۹۰۰۱:۲۰۰۸)) در سال ۲۰۰۶، گواهی‌نامه مزبور را هر سه سال یک بار تمدید کرده است. سایر گواهی‌نامه‌های این شرکت مشاور به شرح زیر است که آخرین تمدید این گواهی‌نامه‌ها در سال ۲۰۱۷ می‌باشد که تا پایان سال ۲۰۲۰ اعتبار دارد. 

گواهینامه سیستم مـــدیریت کیفیت
أخذ گواهی سیستم مدیریت کیفیتأخذ گواهی سیستم مدیریت کیفیت
أخذ گواهی سیستم مدیریت یکپارچهأخذ گواهی سیستم مدیریت یکپارچه
أخذ گواهی سیستم مدیریت زیست محیطأخذ گواهی سیستم مدیریت زیست محیط

أخذ گواهی سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلیأخذ گواهی سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی
توضیحات برای عکس ثبت نشده
أخذ گواهی تایید صلاحیت ایمنیأخذ گواهی تایید صلاحیت ایمنی