> گواهی‌ نامه‌ ها و تقدیرنامه‌ ها

افتخارات مهندسین مشاور جامع کار سپاهان

مهندسین مشاور جامع کار سپاهان در طی مدت فعالیت، توانسته است با در نظر گرفتن اصول فنی، مصلحت پروژه‌ها و اتخاذ رویکرد خدمت به میهن عزیزمان، به موفقیت‌های زیادی دست یابد و موجبات رضایت کارفرمایان و دولت مردان کشور را فراهم آورد. بخشی از گواهینامه‌ها و تقدیرنامه‌های دریافت شده که نشان‌دهنده رضایت کارفرمایان از عملکرد مهندسین مشاور جامع کار سپاهان می‌باشد، در زیر آمده است.


گواهی نامه ها

گواهی نامه ها


توضیحات برای عکس ثبت نشده

تقدیرنامه ها