> درباره ما > چارت سازمانی
توضیحات برای عکس ثبت نشده
توضیحات برای عکس ثبت نشده
توضیحات برای عکس ثبت نشده
توضیحات برای عکس ثبت نشده
توضیحات برای عکس ثبت نشده

چارت سازمانی این مهندسین مشاور شامل امور تخصصی معماری، آب و فاضلاب، آبیاری و زهکشی، سد و تونل، مهندسی رودخانه، منابع طبیعی، راه سازی، ژئوتکنیک، بازرسی فنی، نقشه برداری، مالی، اداری، فن آوری اطلاعات و ارتباطات و نیز امور قراردادها است که طبق چارت تشکیلاتی این مهندسین مشاور تمام موارد مشخص شده است و کلیه خدمات مورد نیاز در این امور انجام می‌گیرد.


توضیحات برای عکس ثبت نشده

ساختار سازمانی مشاور


مطابق با ساختار سازمانی این مهندسین مشاور پس از ابلاغ قرارداد هر پروژه و تعیین مدیر پروژه و تیم فنی، امور مربوطه بسته به موضوع در بخشهای مختلف توزیع شده و کارشناسان امور با توجه به شرح خدمات و تخصصهای خود به بررسی و انجام خدمات مورد نظر کارفرما می‌پردازند.                                                                                                  

توضیحات برای عکس ثبت نشده

توضیحات برای عکس ثبت نشده

پس از تکمیل مطالعات در هر قسمت و تأیید مدیر پروژه و نهایی شدن آن توسط مدیر بخش، پروژه به تأیید نهایی کمیته فنی رسیده و کنترل‌های لازم و تصویب نهایی آن صورت می‌پذیرد و سپس جهت اظهار نظر کارفرما ارسال می‌گردد. شایان ذکر است اعضاء تیم مطالعاتی شامل مدیر پروژه و کارشناسان زمین شناسی مهندسی، هواشناسی، هیدرولوژی، هیدروژئولوژی، منابع آب، محیط زیست، هیدرولیک، الکترونیک و مکانیک، جمعیت شناسی، نقشه برداری، اقتصادی، کامپیوتر و اجتماعی است که هر یک برحسب شرح وظایف تعیین شده تخصص ذیربط را به انجام می‌رسانند.


پس از بررسی و امتیاز دهی طرح انجام شده و بررسی کمیته فنی کلیه اشکالات احتمالی طرح بررسی و جهت اصلاح و بازنگری به مدیر پروژه بازگردانده می‌شود و در صورت عدم وجود ایراد فنی، مورد تصویب قرار گرفته و از طریق دفتر مدیر عامل جهت اظهار نظر کارفرمای محترم ارسال می گردد. همچنین اعضا تیم نظارتی مدیر پروژه های نظارت ، سر ناظر ، ناظر مقیم و نقشه بردار می‌باشد که هر کدام بر اساس شرح وظایف تعیین شده تخصص ذیربط را به انجام می‌رسانند.

توضیحات برای عکس ثبت نشده

برای یکپارچه سازی و تشریح چگونگی انجام کار امور نظارتی نیز روش اجرایی کارگاهی تدوین شده است و کلیه ناظران موظف به رعایت موارد ذکر شده در این روش می‌باشند. همچنین بر اساس روش اجرایی نظارت کارگاهی، گروه نظارت موظف به تصویب برنامه زمان بندی ارائه شده از سوی پیمانکار است و نیز برای کاهش دوباره کاری‌ها، تسریع در راتباطات کارگاهی و انتقال به موقع خواسته‌های عوامل (کارفرما، مشاور و پیمانکارر پروژه) دستورالعملی تحت عنوان دستور العمل ارتباطات کارگاهی و گردش اطلاعات تدوین شده است که در زمان شروع پروژه در اختیار کارفرما و پیمانکار قرار خواهد گرفت.